Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.cultofwine.hu -t (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá Cult of Wine Kft. (székhely: 2824 Várgesztes, Villa PARK 7., cégjegyzékszám: 11-09-021319, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám:24240671-2-11, e-mail: info@cultofwine.hu, telefon: +36-20-2033890, (továbbiakban: ”Honlap üzemeltető”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni a Honlap összes aloldalára.
1.2 A Honlap üzemeltetője a Protovill Kft. A Honlap üzemeltetője Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik.
1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2017. Július 1-je. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.
1.4 A Honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Honlap üzemeltetője biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap a Honlap üzemeltetője által üzemeltett és karbantartott, a Honlap üzemeltetője által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A Honlap üzemeltetője különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.
2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap üzemeltetőjét megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát a Honlap üzemeltetője arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Honlap üzemeltetője üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. A Honlap üzemeltetője jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.
2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a Honlap üzemeltetője tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a Honlap üzemeltetője jogosult.
2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Honlap üzemeltetője előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: ”AT”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a Honlap üzemeltetője írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti a Honlap üzemeltetőjének a bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetője a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a Honlap üzemeltetője a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).
2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/ cultofwinevillany/ oldalnak (a továbbiakban: ”Facebook oldal”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalon szereplő „Profilképek” és „Borítóképek”című albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a Facebook oldalra a Honlap üzemeltetője által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Facebook képek”) a Honlap üzemeltetője. kizárólagos tulajdonában állnak. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalra és a Facebook képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.
2.6 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Honlapon és a Facebook oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet a Honlap üzemeltetője jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a Honlap üzemeltetője versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; a Honlap üzemeltetője jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; a Honlap üzemeltetője vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek.
2.7 A Felhasználó és az Ügyfél jogosult a Honlapon a Honlap erre megfelelő részén az erre kialakított funkció használatával a Honlap üzemeltetője szolgáltatását értékelni (a továbbiakban: ”Értékelés”). Értékelés a Facebook oldalon nem tehető közzé. Az Értékelések lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a jelen ÁSZF 3.1 pontjában meghatározott Termékek tulajdonságaival, vagy ezek használatával kapcsolatosak. A Honlap üzemeltetője nem jogosult az Értékeléseket moderálni, kivéve, ha azok a jelen ÁSZF 2.6 pontjában foglalt Sértő üzenetnek minősülnek. Nem minősül Értékelésnek, és a Honlap üzemeltetője jogosult a Honlapon és a Facebook oldalon a Honlap üzemeltetője szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 7. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.
2.8 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. A Honlap üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. A Honlap üzemeltetője nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. A Honlap üzemeltetője nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, a Honlap üzemeltetője jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.
2.9 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetője a Honlapon a Honlapon kívüli más, nem a Honlap üzemeltetője által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. A Honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet ért károkért.
2.10 A Honlap üzemeltetője a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért a Honlap üzemeltetője nem tartozik felelősséggel.
3.A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

3.1 A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a Honlap üzemeltetője mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, a Honlap üzemeltetője és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a Honlap üzemeltetője a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. A Honlap üzemeltetője úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A Honlap üzemeltetője továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Terméken vagy a Termékben vagy a Termék csomagolásán található vagy a Termékhez adott használati útmutató tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetője jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Honlap üzemeltetője. tulajdonát.
3.2 A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. A Honlap üzemeltetője tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az info@cultofwine.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő arra vonatkozó jogát, hogy a Honlap üzemeltetője telefonos ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Ügyfélszolgálat”) felvegye a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül a Honlap üzemeltetője által tett jognyilatkozatnak.
3.3 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a csak a 18. életévét betöltött Vevő köthet. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Honlap üzemeltetője észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését a Honlap üzemeltetője bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a Honlap üzemeltetője a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.
4. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETEI ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4.1 A Felek kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint a Webáruházon keresztül van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy Komárom-Esztergom Megyei jogosult, de nem köteles a Vevő kérelmére a Facebook oldalon, e-mailen, telefonon, személyesen vagy Külső honlapon keresztül megkötni a Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előbb említetteken kívüli egyéb módon, szerződéskötésre nincs lehetőség. A Honlap üzemeltetője a jelen fejezetben foglaltak szerint a Vevő által megadott adatokat a mindenkor hatályos AT-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.
4.2 A Szerződések Webáruházon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Webáruházon keresztül történő szerződéskötés esetében a Webáruházban található Termékek vonatkozásában a Termékek Webáruházon történő megjelenítése szerinti feltételekkel a Honlap üzemeltetőjét a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Honlapon található a saját adatok menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a Tovább gomb megnyomásával (továbbiakban: ”Megrendelés”) választhat a Vásárlási módok közül. Ezt követően a Vevő köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok megváltoztatására. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Honlap üzemeltetője jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. A Honlap üzemeltetője a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Honlap üzemeltetőjénél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. A Honlap üzemeltetője nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. Az adatok megadását/ellenőrzését/megváltoztatását követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot (továbbiakban: ”Fizetési mód”) illetve a szállítási módot (továbbiakban: ”Szállítási mód”). A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap üzemeltetője kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap üzemeltetője jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. A Honlap üzemeltetője az alábbi futárszolgálattal működik együtt: Sprinter Futárszolgálat (a továbbiakban: ”Futárszolgálat”, a Futárszolgálat kézbesítést végző munkatársa vagy megbízottja a továbbiakban: ”Futár”). A jelen pontban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és a Honlap üzemeltetője között érvényesen létrejön. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terhelik. A Honlap üzemeltetője az elküldött Megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A Honlap üzemeltetője tájékoztatja a Vevőt, hogy ha a Honlap üzemeltetője az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt a Honlap üzemeltetője nem iktatja. A Honlap üzemeltetője a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”). A Honlap üzemeltetője a Szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti. A Vevő a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján tud tájékoztatást kérni a Honlap üzemeltetőjétől.
4.3 A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a jelen ÁSZF 4.2 pontját a jelen pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a Facebook oldalon, e-mailen, személyesen, vagy Külső honlapon keresztül (a továbbiakban együttesen: ”Webáruházon kívüli rendelés”) van lehetőség akkor, ha a Honlap üzemeltetője a Vevő szerződéskötés iránti kérelmét (a továbbiakban: ”Ajánlat”) elfogadta. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetője az Ajánlatot nem köteles elfogadni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében az Ajánlat vonatkozásában a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. A Vevő a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy ha a Honlap üzemeltetője. a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja, a Szerződés a Felek között a Ptk. 6:69. § (1) bekezdése alapján létrejön. A Felek megállapodnak, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében a Vevő az Ajánlathoz az Ajánlat Ptk. 6:65. § (2) bekezdésében meghatározott visszavonásáig, de legalább az Ajánlat megtételétől számított 72, azaz hetvenkét óráig kötve van.
4.4 A Vevő a nem tudja megrendelési igényét telefonon leadni.
4.5 A Vevő a Termék e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Honlap üzemeltetője a Vevő Ajánlatának kézhezvételét követően az Ajánlat kézhezvételről szóló, a jelen ÁSZF elérhetőségét tartalmazó, és az esetleges további szükséges adatokat bekérő elektronikus üzenetet küld a Vevőnek. A Felek megállapodnak, hogy az előző mondatban foglalt esetben a jelen ÁSZF elfogadásának minősítik, ha a Vevő a Honlap üzemeltetője elektronikus üzenetére 3 napon belül nem válaszol, vagy ha a válaszában a jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megtárgyalását nem kéri. A Vevő e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő előbb hivatkozott adatainak a Honlap üzemeltetője munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a Honlap üzemeltetője rendelkezésére, a Honlap üzemeltetője munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetője nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő a Honlap üzemeltetője munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a Honlap üzemeltetője munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.
4.6 A Vevő a Termék személyesen történő megrendeléséhez a Honlap üzemeltetője 2800 Tatabánya, Vadász út 83. szám alatt található telephelyi ponton (a továbbiakban ”Telephely”) kitölti a Termék személyes megrendeléséről szóló űrlapot (a továbbiakban: ”Rendelési űrlap”). A Vevő Termék személyesen történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat a Rendelési űrlapon megadni. A Felek rögzítik, hogy a Honlap üzemeltetője köteles a Rendelési űrlap Vevő általi kitöltésével egyidejűleg a jelen ÁSZF-et a Vevő kérésére a Vevő rendelkezésére bocsátani. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a Rendelési űrlap kitöltésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Vevő előbb hivatkozott adatainak Komárom-Esztergom Megyei munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék telefonon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a Honlap üzemeltetője rendelkezésére, a Honlap üzemeltetője munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetője nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem ha a Vevő a Honlap üzemeltetője munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a Honlap üzemeltetője munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.
4.7 A Vevő a Terméket Külső honlapon keresztül akkor tudja megrendelni, ha a Külső honlap erre lehetőséget biztosít. A jelen pont alkalmazásában Külső honlap különösen, de nem kizárólagosan a http://arukereso.hu oldal. A Vevő a Termék Külső honlapon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát vagy a Külső honlap megrendelési felületén esetlegesen kért adatokat, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő a Külső honlap által e-mail üzenetben küldött linkre kattintva tudja megerősíteni a rendelési szándékát és megtenni az Ajánlatát. A Honlap üzemeltetője a Vevő Ajánlatának kézhezvételét követően az Ajánlat kézhezvételéről szóló, a jelen ÁSZF elérhetőségét tartalmazó, és az esetleges további szükséges adatokat bekérő elektronikus üzenetet küld a Vevőnek. A Felek megállapodnak, hogy az előző mondatban foglalt esetben a jelen ÁSZF elfogadásának minősítik, ha a Vevő a Honlap üzemeltetője elektronikus üzenetére 3, azaz három napon belül nem válaszol vagy ha a válaszában a jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megtárgyalását nem kéri. A Vevő a Külső honlapon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő fent hivatkozott adatainak a Honlap üzemeltetője munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék Külső honlapon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a Honlap üzemeltetője rendelkezésére, a Honlap üzemeltetője munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetője nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő a Honlap üzemeltetője munkatársa felhívására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a Honlap üzemeltetője munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Külső honlap frissítései a Honlap frissítéseivel nem azonos időben történnek, így a Külső honlapon található tartalom (így különösen a Termékek árára, tulajdonságaira, beszerezhetőségére vonatkozó információk) a Honlap tartalmától eltérhet. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetője a Külső honlapon szereplő semmilyen tartalomért nem vállal felelősséget.
4.8 A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár Futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiszállítási díjak a kiszállítás helyétől, a megrendelt Termékek méretétől/súlyától, illetve a Futárszolgálattól függően változhatnak. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Honlap üzemeltetője az egyes fizetési módoknál pénzkezelési díjat (a továbbiakban: ”Kezelési díj”) számít fel. A Vevő a Kezelési díjat házhoz szállítás esetében köteles fizetni akkor, ha a Vételárat a Futárnak készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel fizeti meg.
4.9 Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Honlap üzemeltetője bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Honlap üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, akár a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. A megváltozott Vételárról Honlap üzemeltetője a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 5. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 5. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát A Honlap üzemeltetőjének a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli a Honlap üzemeltetőjével, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával. Az előző mondatban foglalt esetben a Szerződés a Felek közt a módosított Vételáron jön létre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Vételárának a Honlapon feltüntetett Vételárhoz képest történő megváltozása esetében a Honlap üzemeltetője a jelen pontban foglaltakon kívül jogosult a Szerződéstől a jelen ÁSZF 5.2 pontjában foglaltak szerint elállni.
4.10 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet. Egyes, külön megjelölt Termékek csak külön, egyedi szerződésben (a továbbiakban: ”Egyedi szerződés”) meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés a Honlapon az adott Termékek adatlapján található. A Honlap üzemeltetője tájékoztatja a Vevőt, hogy Egyedi szerződés esetében Termékeket a beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be. Az ezen Termékekre vonatkozó, a Honlapon szereplő beszerzési időpontok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a Vevő a Webáruházban nem szereplő Terméket kíván vásárolni, akkor Egyedi szerződés alapján a Honlap üzemeltetője vállalhatja annak beszerzését és értékesítését a Vevő részére. Az Egyedi szerződésekre a jelen ÁSZF azon rendelkezései vonatkoznak, melyeket az Egyedi szerződés nem szabályoz.
4.11 A Vevő tudomásul, hogy a Honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül a Honlap üzemeltetője szerződésszegésének, és az ebből eredő károkért a Honlap üzemeltetője nem tartozik felelősséggel. A Honlap üzemeltetője jogosult a Termékeket a Honlapon a ’raktáron’, ’beszállítónál készleten’, ’átmenetileg nem vásárolható’ és egyéb, a Termékek helyével, állapotával összefüggő megjelöléssel ellátni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előző mondatban foglalt megjelölések csupán tájékoztató jellegűek, azok helyességéért a Honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget, az ezektől való eltérés nem minősül a Honlap üzemeltetője. szerződésszegésnek, és az ebből eredő esetleges károkért a Honlap üzemeltetője nem tartozik felelősséggel. A szállítás pontos idejét a Honlap üzemeltetője e-mail vagy sms útján közli a Vevővel, a szállítást megelőzően. A Honlap üzemeltetője a Terméket nem látja el külön Csomagolással, ha a Termék saját gyári csomagolása a Honlap üzemeltetője megítélése szerint a Termék épségének és állagának megóvásához kellő védelmet nyújt. A Csomagolás a Termék tulajdonságai, a Szállítási mód figyelembevételével a Honlap üzemeltetője döntése szerint lehet kartondoboz, kartondoboz töltőanyaggal, átlátszó vagy sötét színű fólia. Ha a Megrendelés több Terméket tartalmaz a Honlap üzemeltetője jogosult a Termékeket belátása szerint egybe vagy külön Csomagolni. A Futárszolgálat által történő kézbesítés során, a Vevő köteles a Csomagolást és a Terméket az átvételkor tételesen ellenőrizni és a Honlap üzemeltetője teljesítését a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ha a csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – Futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a Futárral a Honlap üzemeltetője költségére visszaküldeni. Ezt követően a Honlap üzemeltetőjének nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A Vevő köteles a Termék átvételére. Ha a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő a Honlap üzemeltetőjének az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha a Honlap üzemeltetője által meghatározott időpontot követő 14, azaz tizennégy napig a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, a Honlap üzemeltetője jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett, a jelen ÁSZF 4.12 pontjában meghatározott Teljes árat megtartani.
4.12 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint az esetleges Kiszállítási díjat és Kezelési díjat a Szállítási módnak megfelelő Fizetési mód szerint, készpénzben, bankkártyával, banki átutalás útján vagy online (PayPal) fizetéssel köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Vételárat a Termék kiszállításakor, a Futárszolgálat általi kézbesítésekor kívánja megfizetni, a Vételárat a Futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében készpénzben köteles megfizetni. A Termék Vételárának a Futár részére történő megfizetése során a Vevő bankkártyával csak akkor tud fizetni, ha a Termék kézbesítését a Sprinter Futárszolgálat Kft. Futára végzi. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék átvételét megelőzően történt banki átutalással vagy online PayPal bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a Vételárnak a Honlap üzemeltetője bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár a Honlap üzemeltetője. bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetője a számlát a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módtól függően a Kiszállítási díjjal vagy a Kezelési díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A Honlap üzemeltetője a Számlát a Vevőnek a 3.3 pontban megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a Termék átvételétől számított 3, azaz három munkanapon belül megküldve vagy a papír alapon a Termékkel együtt adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát A Honlap üzemeltetője a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.
4.13 A Honlap üzemeltetője a Termékek egy részét külföldi beszállítóktól szerzi be. A Honlap üzemeltetője a Termékeket magyar nyelvű használati útmutatóval értékesíti. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha nem kap a Termékhez magyar nyelvű használati útmutatót, a Vevő jogosult a magyar nyelvű használati útmutató utólagos megküldését kérni a Honlap üzemeltetőjétől.
Általános tájékoztató a várható szállítási költségekről:
Átvételi mód Szállítási költség (bruttó)
Személyes átvétel (Tata, Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló, Környe, Tarján), készpénzes fizetéssel 0,00 Ft
Szállítás Sprinter csomagküldő szolgálattal, fizetés előre átutalással* 1 650,00 Ft
Szállítás Sprinter csomagküldő szolgálattal, fizetés PayPal* 1 950,00 Ft
Szállítás Sprinter csomagküldő szolgálattal, utánvét* 2 150,00 Ft
* Nincs mennyiségi vagy súly korlátozás a szállítási ár rendelési mennyiségtől független.
5. ELÁLLÁSI JOG

5.1 A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig is jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő a jelen pontban foglalt elállási jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja: a Vevő a az info@cultofwine.hu e-mail címre írásban nyilatkozhat az Elállási szándékáról.
5.2 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Honlap üzemeltetője a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket a Honlap üzemeltetője beszállítói nem tudják a Honlap üzemeltetője rendelkezésére bocsátani megfelelő időben. A jelen pontban foglalt elállás esetén a Honlap üzemeltetője jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. A Honlap üzemeltetője a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Honlap üzemeltetője az elállást nem köteles megindokolni.
5.3 Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a Honlap üzemeltetőjének a Honlap üzemeltetője postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy az info@cultofwine.hu e-mail útján eljuttatott. Az Elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Honlapon közzétett és erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével és a jelen pontban foglaltak szerinti közlésével, vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ”Korm. rendelet”) 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is megteheti.
5.4 A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14, azaz tizennégy napon belül köteles a Terméket saját költségén a Honlap üzemeltetője. részére visszajuttatni. Elállás esetén a Termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Honlap üzemeltetője a Fogyasztó kérésére előzetesen kifejezetten vállalta ezen költségek viselését. A Fogyasztó a Terméket a jelen fejezetben foglalt elállási jog gyakorlása esetében szabvány postai levélként a Honlap üzemeltetője székhelyének címére (2800 Tatabánya, Vadász út 83..) küldheti el. A postai szabvány levélként nem feladható Termékeket a Fogyasztó a futárszolgálattal csomagként feladva a Honlap üzemeltetője 2800 Tatabánya, Vadász utca 83. szám alatti telephelyének címre küldheti vissza. A Honlap üzemeltetője. a Teljes árat az Elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Honlap üzemeltetője addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte a Honlap üzemeltetője részére.
5.5 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Honlap üzemeltetőjének. A Honlap üzemeltetője megtagadhatja a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Honlap üzemeltetőjének, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. A Honlap üzemeltetője megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Honlap üzemeltetőjének, hogy az átvétellel a Honlap üzemeltetőjének költsége merülne fel.
5.6 A Fogyasztó nem jogosult elállni a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt Termékekre kötött Szerződéstől, így különösen a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék (így különösen emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas termékek) tekintetében, olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető, olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, továbbá a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
5.7 A Honlap üzemeltetője. a Fogyasztónak Teljes árat olyan módon fizeti vissza, amilyen módon a Fogyasztó a Teljes árat a Honlap üzemeltetője részére megfizette, kivéve, ha a Fogyasztó a Teljes árat készpénzben fizette meg a Honlap üzemeltetője részére. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a Honlap üzemeltetője a Teljes árat a Fogyasztónak vagy a Vevőnek a Megrendelés során használt bankszámlaszámára fizeti vissza. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat online PayPal fizetéssel egyenlítette ki, úgy a Honlap üzemeltetője a Teljes árat a Fogyasztónak vagy a Vevőnek a Megrendelés során használt PayPal kártyaszámra fizeti vissza Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat készpénzben egyenlítette ki, úgy a Teljes ár visszafizetése a Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg, kivéve, ha a Vevő előzőleg kifejezetten más (pl.: postai úton történő) visszafizetési módot kért. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Honlap üzemeltetője nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
5.8 A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.
5.9 A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát.
6. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

6.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetőjét a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint.
6.2 A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Honlap üzemeltetője a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a Honlap üzemeltetője teljesítése előtt keletkezett. A Honlap üzemeltetője az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy a Honlap üzemeltetője jogosult a Szakértő személyét egyoldalúan meghatározni. A Felek megállapodnak, hogy a Honlap üzemeltetője a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék gyártójának (a továbbiakban: ”Gyártó”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról, kivéve, ha a Fogyasztó a kellékszavatossági jogának érvényesítésekor ettől kifejezetten el kíván térni. A jelen ÁSZF alkalmazásában Gyártónak minősül a Termék azon előállítója és forgalmazója, akit a Honlap üzemeltetője gyártóként megjelölt. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Gyártó Szakvéleményét, a Honlap üzemeltetője köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölni a Honlap üzemeltetőjével. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 2, azaz kettő évig érvényesítheti a Honlap üzemeltetőjével szemben. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételét követő egy évig érvényesítheti. A Felek rögzítik, hogy ha a Termék Vevő általi megvásárlás előtt használatban volt (a továbbiakban: ”Használt Termék”), a Honlap üzemeltetője a Használt Terméket ’másodosztályú’ megjelöléssel értékesíti. Használt Termék esetében a Fogyasztót egy évig illeti meg a kellékszavatossági jog. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetője a Használt Termékeken kívül más Termékeket, így különösen a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó sérüléssel rendelkező Termékeket is értékesít ’másodosztályú’ megjelöléssel.
6.3 A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. A Honlap üzemeltetője, a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Honlap üzemeltetőjének - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő három napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni a Honlap üzemeltetőjétől, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Honlap üzemeltetője nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kijavítást vagy kicserélést - a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Honlap üzemeltetője törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kijavítás vagy kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Vevő tudomásul veszi, hogy csere esetében a Honlap üzemeltetője nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék a Honlap üzemeltetője. telephelyére történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni vagy a cseretermék a Vevő részére történő kiszállítása céljából azt a Futárszolgálatnak átadni.
6.4 A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a Honlap üzemeltetőjétől, a hibát a Honlap üzemeltetője költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Honlap üzemeltetője a Honlap üzemeltetője a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.
6.5 A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Honlap üzemeltetőjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Honlap üzemeltetője adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
6.6 Ha a Terméket Fogyasztó vásárolta meg és a Termék az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikknek minősül és a Termék rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a Honlap üzemeltetője a hibás Terméket a helyszínen vizsgálja meg, és – megalapozott Fogyasztói kellékszavatossági igény esetében – a hibát a helyszínen kijavíttatja. A Fogyasztó a Honlap üzemeltetője előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult egy általa, vagy a Honlap üzemeltetője által javasolt szerelővel a hibát kijavíttatni. Az előző mondatban foglalt esetben a Fogyasztó a javítási költséget tartalmazó számlát (a továbbiakban: ”Javítási számla”) a Honlap üzemeltetője nevére köteles kiállíttatni. A Fogyasztó a Javítási számlát maga köteles kiegyenlíteni és a Javítási számlát a Honlap üzemeltetője részére postai úton vagy e-mailben megküldeni. A Honlap üzemeltetője a Javítási számlán szereplő összeget a Javítási számla kézhezvételétől számított 5, azaz öt napon belül megtéríti a Fogyasztó részére.
6.7 A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek A Honlap üzemeltetőjét terhelik. Ha a Termék meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Honlap üzemeltetője e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
6.8 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, a Honlap üzemeltetője jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.
6.9 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetője a Termékre – a Termék Fogyasztó általi megvásárlása esetében – a hibás teljesítésért jótállást vállalhat. A Honlap üzemeltetője által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást. A jótállás érvényesítésének határidejéről a Honlap üzemeltetője a Termék leírása mellett, a Honlapon tájékoztatja a Fogyasztót. A jelen ÁSZF 5.3 pontjában foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem illeti meg jótállási jog különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt.
6.10 A jótállási igény érvényesítéséhez a Termék átvételével egyidőben kapott jótállási jegy (a továbbiakban: ”Jótállási jegy”) szükséges. A Jótállási jegyet a Honlap üzemeltetője a szükséges adatokkal kitöltve a Fogyasztó részére a Termék Fogyasztó általi átvételének napján a Termék átadásával egyidejűleg papír alapon, vagy a Termék átadásának napján e-mailben, vagy ha a Fogyasztó nem rendelkezik e-mail címmel, a Termék átadásának napján postai úton küldi meg. A Jótállási jegy esetleges elvesztése esetében a Honlap üzemeltetője a Fogyasztó kérésére a Jótállási jegyet elektronikusan pótolhatja. A Jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a jótállási igény érvényesítését, ebben az esetben a Termékről kapott Számlával lehet a jótállási igényt érvényesíteni. A Jótállási jegy tartalmazza a Honlap üzemeltetője megnevezését, címét, a Termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát, a Gyártó nevét, címét, a Szerződéskötés, valamint a Terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának vagy - Komárom-Esztergom Megyei vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a Termék üzembe helyezésének időpontját, a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Amennyiben a Fogyasztó a Jótállási jegyen feltüntetett, a jótállási idő kezdő időpontjától eltérő időpontban vette át a Terméket, a jótállási kezdő időpontja a Termék átvételének időpontja.
6.11 A jótállási igény érvényesítése során a jótállási jog kötelezettjét terheli annak a bizonyítása, hogy a Termék hibájának az oka a Honlap üzemeltetője teljesítése előtt megvolt. A bizonyításra a jelen ÁSZF 6.2 pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
6.12 Ha a Termékre a Honlap üzemeltetője által adott hirdetés vagy egyéb tájékoztatás alapján a Termék Fogyasztó általi átvételétől kezdődően a Gyártó által vállalt és a hirdetés vagy egyéb tájékoztatásban meghatározott időpontig terjedő és a Gyártót terhelő jótállás (a továbbiakban: ”Gyártói jótállás”) van, ez alatt a Gyártó által vállalt időpontig a Gyártót terhelő jótállás értendő. Gyártói jótállás esetén a Termékhez a Gyártó saját jótállási jegyet (a továbbiakban: ”Gyártói jótállási jegy”) ad.
6.13 Ha a Termékre a Honlap üzemeltetője által adott jótállás és Gyártói jótállás is vonatkozik, ez alatt a Gyártói jótállás időtartama alatt kizárólagosan a Gyártót terhelő jótállás, illetve a Gyártói jótállás időtartamának lejártát követően kezdődő és a Honlap üzemeltetője által vállalt időpontig a Honlap üzemeltetőjét terhelő jótállás értendő.
6.14 Gyártói jótállás esetében a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónapon belül jogosult választani, hogy a Gyártó jótállási igényét vagy a Honlap üzemeltetőjét terhelő kellékszavatossági igényét érvényesíti azzal, hogy a Fogyasztó köteles a hibás teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét egyértelműen megjelölni. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Fogyasztó teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét nem jelöli meg egyértelműen, a Felek úgy tekintik, hogy a hibás teljesítés miatt a Fogyasztó a Gyártói jótállási igényét érvényesíti. A Gyártói jótállási igény érvényesítése esetében a gyorsabb ügyintézés érdekében a Honlap üzemeltetője jogosult a Gyártó elérhetőségének a Fogyasztóval történő közlésére. A Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónap után a Fogyasztó a Gyártói jótállással rendelkező Termékek hibái esetében a Gyártói jótállás időpontjának végéig nem jogosult a Honlap üzemeltetőjét terhelő jótállási igényét érvényesíteni. A Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónap után a Gyártói jótállás időpontjának végéig kizárólag a Gyártót terhelő jótállási igényét jogosult érvényesíteni a Gyártóval szemben. A Fogyasztó a Gyártói jótállással rendelkező Termékek hibái esetében a Gyártói jótállásban meghatározott időpont után a Honlap üzemeltetője által meghatározott időpontig a Honlap üzemeltetőjét terhelő jótállási igényét jogosult érvényesíteni. A jótállási igény érvényesítése során a Terméknek kijavított vagy kicserélt részére a jótállás újra kezdődik a jelen pontban meghatározott szabályok alkalmazásával.
6.15 Ha a Termék rendeltetésszerű használatához/üzembe helyezéséhez különös szakértelmet igénylő szerelési munka szükséges, a Honlap üzemeltetője vállalhatja, hogy a szerelési munka elvégzéséhez szerelőt (a továbbiakban: ”Szerelő”) bocsát a Fogyasztó rendelkezésére. Amennyiben a Fogyasztó a Honlap üzemeltetője felajánlása ellenére nem kívánja igénybe venni a Szerelő segítségét és a szerelési munkát maga végzi el, a Fogyasztó a Termékre vonatkozó jótállást elveszti. A Honlap üzemeltetője nem felelős azokért a károkért, amelyek a Fogyasztó által elvégzett szerelési munkából adódnak. Ha a Fogyasztó jelzi a Honlap üzemeltetőjének, hogy a Termék rendeltetésszerű használatához/üzembe helyezéséhez különös szakértelmet igénylő szerelési munka szükséges és a Honlap üzemeltetője előzetesen nem vállalta, hogy a szerelési munka elvégzéséhez Szerelőt bocsát a Fogyasztó rendelkezésére, a Fogyasztó kérheti a Honlap üzemeltetőjét, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Terméket egy általa, vagy a Honlap üzemeltetője által megnevezett szerelő helyezze üzembe. Az előző mondatban foglalt esetben a Fogyasztó az üzembe helyezés költségét tartalmazó számlát (a továbbiakban: ”Szerelési számla”) a Honlap üzemeltetője nevére köteles kiállíttatni. A Fogyasztó a Szerelési számlát maga köteles kiegyenlíteni és a Szerelési számlát a Honlap üzemeltetője részére postai úton vagy e-mailben megküldeni. Az Internet Mall Hungary Kft. a Szerelési számlán szereplő összeget a Szerelési számla kézhezvételétől számított 15, azaz tizenöt napon belül megtéríti a Fogyasztó részére
6.16 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Terméket a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a Termék hibájának megjavítása, továbbá ha a Terméket nem a Jótállási jegyen vagy a Honlapon esetlegesen megjelölt, vagy a Honlap üzemeltetője által más módon előzetesen megjelölt szervizben kívánja megjavíttatni.
6.17 A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának ingyenes vagy visszterhes átruházása esetén a Fogyasztónak minősülő új tulajdonos (a továbbiakban: ”Új tulajdonos”) a jelen ÁSZF rendelkezései alapján érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel (a Honlap üzemeltetőjével vagy a Gyártóval) szemben. Az előző mondatban foglalt esetben a Termék Új tulajdonosa a Honlap üzemeltetője kérésére köteles a Termék átruházásának a jogcímét hitelt érdemlően bizonyítani. A Termék Új tulajdonosa a Jótállási jegyet a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján köteles a jótállási igényének érvényesítése során bemutatni. A jelen pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az Új tulajdonos nem minősül Fogyasztónak.
6.18 A jótállás a Fogyasztó a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó, a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
7. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

7.1 Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Honlap üzemeltetőjével szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.
7.2 A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a Honlap üzemeltetőjének elektronikus úton az info@cultofwine.hu e-mail címre írt e-maillel teheti meg.
7.3 A Honlap üzemeltetője a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a Honlap üzemeltetője közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Honlap üzemeltetője általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap üzemeltetője a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. Telefonon vagy e-mailen keresztül történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a Honlap üzemeltetője a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá.
7.4 Ha a Honlap üzemeltetője a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a Honlap üzemeltetője megadja. A Honlap üzemeltetője a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a Honlap üzemeltetője három évig megőrzi.
7.5 A Vevő a Termék hibájának fennállását a Honlap üzemeltetője kérésére személyesen köteles bizonyítani. A Honlap üzemeltetője köteles a Vevő számára biztosítani a Termék hibájának bizonyításához szükséges feltételeket a Honlap üzemeltetőjének telephelyén, kivéve azon Termékek esetén, amelyek beüzemeléséhez speciális, a telephelyen egyébként nem biztosítható körülmények szükségesek.
7.6 A Honlap üzemeltetője köteles a telephelyén közzétenni a vásárlók könyvét (a továbbiakban: ”Vásárlók könyve”). A Vásárlók könyve nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány. A Vásárlók könyve tartalmazza a Honlap üzemeltetője nevét, címét székhelyét, valamint cégjegyzékszámát és a Vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A Vevő jogosult a Vásárlók könyvébe a Honlap üzemeltetője kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó panaszt írni. A Honlap üzemeltetője köteles a panaszra a Vevőnek a Vevő által a Vásárlók könyvében megadott értesítési címére a panasznak a Vásárlók könyvébe történő bejegyzésétől számított 30, azaz harminc napon belül választ küldeni.
8. A 65 NAPOS VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

8.1 A Honlap üzemeltetője vállalja, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi kézhezvételétől számított 65, azaz hatvanöt napon belül a Terméket a Fogyasztó erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata esetén visszavásárolja a Fogyasztótól (a továbbiakban: ”65 napos visszavásárlási garancia”). A 65 napos visszavásárlási garancia alapján a Fogyasztó jogosult a gyári csomagolású, bontatlan és sérülésektől mentes, a Fogyasztó által nem használt Terméket saját költségén visszavinni, vagy visszaküldeni a Honlap üzemeltetőjének, azzal, hogy a Fogyasztónak a Terméket legkésőbb a Termék átvételét követő 65., azaz hatvanötödik nap 18:00 órájáig kell eljuttatnia a Honlap üzemeltetője telephelyére.
8.2 A 65 napos visszavásárlási garancia nem terjed ki az alábbi Termékekre: akkumulátorok és elemek, ha azok csomagolása nem zárja ki az esetleges használatot; egyedi igények alapján összeállított számítógép konfigurációk és szoftverek; higiéniai termékek (pl. borotva, szőrzetnyíró, fogkefe, stb.); készpénz helyettesítő eszközök (pl. ajándékkártya, utalvány, kupon, stb.); emberi és állati fogyasztásra alkalmas élelmiszerek, ha a felhasználási időből a visszahozatal napjától számítva kevesebb, mint három hónap van hátra; másodosztályú termékek (a továbbiakban jelen fejezet alkalmazásában együttesen: ”Kizárt termékek”). Nem vonatkozik a 65 napos visszavásárlási garancia és így a Honlap üzemeltetője jogosult megtagadni azon Termék visszavételét, amelynek visszavételére a jelen pontban foglalt határidőn túl és/vagy a jelen pontban foglaltaknak nem megfelelő Termék és/vagy az egyértelműen a Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett hiba, hiány vagy sérülés és/vagy a Kizárt termékek esetében kerülne sor.
8.3 Ha a Fogyasztó a jelen fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően él a 65 napos visszavásárlási garanciával, a Honlap üzemeltetője köteles a Terméket visszavenni és a Fogyasztónak a Termék vételárával megegyező összegű utalványt (a továbbiakban a jelen pont alkalmazásában: “Utalvány”) küldeni elektronikusan, a Fogyasztó által a Termék vásárlásakor megadott e-mail címre, a Termék a Honlap üzemeltetője. általi visszavételét követő 30, azaz harminc napon belül. A Fogyasztó jogosult az Utalványt a Terméknek a Honlap üzemeltetője általi átvételét követő 1, azaz egy éven belül (a továbbiakban a jelen fejezet alkalmazásában: “Érvényességi idő”) felhasználni és az Utalványban szereplő összeg erejéig a Webáruházban található Terméket vagy Termékeket vásárolni. Ha a Fogyasztó az Utalványban szereplő összegnél magasabb vételárú Terméket vagy Termékeket vásárol, a különbözetet köteles megfizetni a Honlap üzemeltetőjének. Az Érvényességi időn belül egészben vagy részben fel nem használt Utalvány az Érvényességi időn túl nem használható fel, az Utalványon szereplő és egészben vagy részben fel nem használt összeg készpénzre vagy másra nem váltható. A Fogyasztó az Utalványt harmadik személyre nem ruházhatja át. A 65 napos visszavásárlási garancia nem érinti a Fogyasztónak a jelen ÁSZF 5.3 pontjában meghatározott 14 napos elállási jogát.
9. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a Honlap üzemeltetője felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.
9.2 A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvétele során az átadás- átvételi jegyzőkönyv vagy a fuvarlevél Vevő általi aláírását illetve a Számla átvételét követően a Termék által a Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vevő kártérítési vagy egyéb igényt a Ptk. 6:550. §-a alapján a Gyártóval szemben érvényesíthet.
9.3 A Felek rögzítik, hogy a Honlap üzemeltetője eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet. Az Akció keretében a Honlap üzemeltetője által meghatározott Termék(ek) az általában szokásos árnál vagy a piaci árnál (a továbbiakban együttesen: ”Piaci ár”) kedvezőbb áron vásárolható(k) meg. A Honlap üzemeltetője egyoldalúan jogosult meghatározni a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját. A Honlap üzemeltetője a Vevő erre irányuló kérésére köteles a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját a Vevővel közölni. A Vevő tudomásul veszi, hogy és elfogadja, hogy a Piaci ár kiszámítása az alapjának és módjának közzétételének elmaradásáért a Honlap üzemeltetőjét nem terheli felelősség. Ha a Honlap üzemeltetője a Piaci ár fogalmát külön nem határozza meg, a Piaci ár fogalmának az alábbi definíció felel meg: a Piaci ár a Termék korábbi és későbbiekben várható árpozícióinak számtani átlagát a készülék tulajdonságait, márkáját, a termékkategóriájától elvárt hasznokat, a kiszállítási díjakat és a későbbi (eladási utáni) költségeinek aktuális kalkulálását (szerviz díj, munkadíj, futárköltségek, stb.) figyelembe véve az az ár, amelyet a termékmenedzser a legjobb szakmai tudása szerint állapított meg. A Vevő elfogadja, hogy a Honlap üzemeltetője kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a Honlap üzemeltetője jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Termékek csak korlátozott mennyiségben állnak a Honlap üzemeltetője rendelkezésére, ezért a Honlap üzemeltetője jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a Honlap üzemeltetőjét kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát a Honlap üzemeltetője a Honlapon teszi közzé.
9.4 A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Honlap üzemeltetője ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.
9.5 A Honlap üzemeltetőjének jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1 A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.
10.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
10.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.
10.4 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Honlap üzemeltetője székhelye szerinti illetékes békéltető testület:
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 E-mail cím: kemkik@kemkik.hu.
A Honlap üzemeltetőjét a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Honlap üzemeltetője. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának.
A Fogyasztó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU) eljárást kezdeményezni.
10.5 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
Kelt, Tatabánya 2017. július 1.
A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2017. július 1. napja.